Titanium Spokes

titanium spokes tensile strength is more than 895Mpa ; Yield Strength is more than 825Mpa ;Elongation is more than 10%; and titanium spokes lighter than steel spokes.